Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelnemersvoorwaarden

Lifestylecenter Meppel

Artikel 1 – Definities
Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met Lifestylecenter Meppel.

Lifestylecenter Meppel statutair gevestigd te Meppel gevestigd op Sportpark Koedijkslanden 4, 7944 PA Meppel

Deelnemersovereenkomst:
De overeenkomst tussen Lifestylecenter Meppel en een Deelnemer.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Lifestylecenter Meppel zoals  Weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen  Lifestylecenter Meppel en iedere Deelnemer.

2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle Bestuurders van Lifestylecenter Meppel en alle personen die voor Lifestylecenter Meppel werkzaam zijn en/of door  Lifestylecenter Meppel zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze
Uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en Lifestylecenter Meppel komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Lifestylecenter Meppel. De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze
Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en
Verplichtingen van Lifestylecenter Meppel en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Lifestylecenter Meppel aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Lifestylecenter Meppel worden verstrekt.
3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met Lifestylecenter Meppel heeft afgesloten, dan
is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen
van de met Lifestylecenter Meppel gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.
3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan
ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan Lifestylecenter Meppel gedane betalingen retour, tenzij de
Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Lifestylecenter Meppel en/of u de locatie
van Lifestylecenter Meppel heeft betreden.
3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij Lifestylecenter Meppel af te nemen dan
blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort
van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.8 Wij hanteren een minimale leeftijd van 18+ in de gym

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van Lifestylecenter Meppel
dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Lifestylecenter Meppel te zijn voldaan.

4.2 De Deelnemer machtigt Lifestylecenter Meppel door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden om de aan Lifestylecenter Meppel verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4 Lifestylecenter Meppel behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de
faciliteiten van Lifestylecenter Meppel, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van Lifestylecenter Meppel liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd.

Artikel 5 – Opzegging Deelnemersovereenkomst

5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een kalendermaand opzegtermijn
schriftelijk opzeggen. Lifestylecenter Meppel zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met Lifestylecenter Meppel, bij gebreke waarvan Lifestylecenter Meppel ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de
Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

5.3 Lifestylecenter Meppel heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
– De Deelnemer zich naar de mening van Lifestylecenter Meppel schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
– Als de Deelnemer de regels van Lifestylecenter Meppel stelstelmatig overtreedt; of
– Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer
gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer.

Artikel 6 – Risico en Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van de faciliteiten van Lifestylecenter Meppel voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Lifestylecenter Meppel is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer
begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3 Zowel Lifestylecenter Meppel als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

6.4 Lifestylecenter Meppel en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Lifestylecenter Meppel,
indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Lifestylecenter Meppel en ieder ander van wiens hulp Lifestylecenter Meppel gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 7 – Persoonsgegevens en privacybeleid

7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Lifestylecenter Meppel verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

7.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan Lifestylecenter Meppel toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van Lifestylecenter Meppel. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Lifestylecenter Meppel gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Lifestylecenter Meppel zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan
Lifestylecenter Meppel ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van Lifestylecenter Meppel per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2018.

8.2 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of
vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Lifestylecenter Meppel en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.3 Iedere rechtsverhouding met Lifestylecenter Meppel wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en Lifestylecenter Meppel die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.